Turskilt prosjektet Gjensidige logo

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knyttet til turruter. I noen fylker (inkl Buskerud) deler fylkeskommunen og kommunene på 50% av kostnadene. Alle som får støtte via Turskiltprosjektet skal skilte, merke og informere i henhold til retningslinjene i Manualen. Retningslinjer og krav i Manualen bygger på anbefalinger i Merkehåndboka ( utgitt 2013 av Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Norge.) 

Prosjektet er allerede gjennomført i store deler av Buskerud og i øvrige deler av Hol kommune. Myrland Hytteeierforening  v/styret besluttet høsten 2015 om å ta ansvaret for gjennomføring av prosjektet i Sudndalen.

Turskiltprosjektet: Stier i Sudndalen – en beskrivelse:

Tiltaket omfatter stier/sommerløyper fra Hivjubakken i sydøst til Søre Flishovd i nordvest i et område på knappe 100 km2 i Østre Hol.  Stiene i området fører inn i den sørlige delen av Nordfjella.  Når man kommer opp i høyden vil man ha mektig utsikt mot skarv i nesten alle himmelretninger,- Hallingskarvet mot vest, Reineskarvet mot øst og Blåbergi og Stolsbergi mot nord.

Prosjektet omfatter stiene både på østsiden og vestsiden av dalføret. Ved at noen nye stier anlegges, vil man dels knytte sammen de eldre stiene til lengre turruter og dels bidra til at man får flere rundløyper av varierende lengde og vanskelighetsgrad.

Vår hovedmotivasjon er å prøve å få så mange som mulig til å vandre i den flotte naturen i området. Det å komme seg ut i naturen gjør godt både for kropp og sjel, det er helsefremmende og bidrar til god livskvalitet.

Ny skilting, merking og informasjon vil bidra til økt og trygg friluftferdsel i mektig natur på begge sider av dalføret. 

Turskiltprosjektet: Stier i Sudndalen – status pr 150516:

070116

Søknad sendt Buskerud Fylkeskommune (BFK) via Hol kommune.
(Prosjektbeskrivelse, budsjett, kart med stier og skiltplan, finansieringsplan). Prosjektperiode 010416-301117.
Totalt søknadsbeløp kr 214644,-

240416

Orientering om prosjektet på årsmøtet i MHEF.

250416

Orientering om prosjektet på årsmøtet i Sudndalens venner velforening SVV (Sudndalslia)

010416

Tilsagn mottatt for søknadsbeløpet fra BFK.

160416

Obligatorisk Skilt- og Merkekurs ved DNT og BFK. ( Torgeir Bjerknes)

220416

Møte med Hol kommune – forberedelse vedr grunneieravtaler.
Med på møtet var  TBj og Kjetil Larsgard.  KL har i ukene etter møtet  kontaktet alle grunneierne og ”solgt inn” prosjektet for MHEF.

090516

KL rapporterer: Grunneierne er meget positive til prosjektet. Bare en grunneier er i tvil om han vil signere grunneieravtalen med Hol kommune.
Det blir meldt tilbake at man anser det som meget positivt at MHEF engasjerer seg på denne måten og så godt som alle ser på Turskiltprosjektet som et løft for hele området.

10-31.05.16

Hol kommune sender ut Drifts- og vedlikeholdsavtaler til grunneierne.

Vi krysser fingrene!

Når grunneieravtalene  er signert, kan 50% av tilsagnsmidlene utbetales.

Mye godt dugnadsarbeid venter! Vi vil søke samarbeid med Sudndalens venner velforening, Einsetlien Hyttevel, turgruppen i Hol IL og andre lokale krefter.

Vedlagt er kart med stier og skiltpunkt. 

Her finnes mer informasjon: 

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur-og-idrett/Friluftsliv/Turskiltprosjektet/ 

Fra denne siden finnes linker  til lesing og evt. nedlasting  av Merkehåndboka og Manual for Turskiltprosjektet mm.

http://www.merkehandboka.no 

http://www.turskiltprosjektet.no/wp-content/uploads/2014/12/Turskiltprosjektet-Manual2015.pdf

19.05.16
Torgeir Bjerknes
Myrland Hytteeierforening.

Buskerud fylke   Hol kommune