Informasjon om Geiteryggtunnelen og FV 50

Som kjent var FV 50 stengt hele jule- og nyttårshelgen. Dessuten er det nå varslet at veien skal holdes nattestengt fra kl 20.00 til 08.00 første halvår 2014. Dette er langt dårligere enn det Statens vegvesen informerte oss om via samtaler og pressemelding i august 2013.
 
Vi ønsker å informere våre medlemmer om at MHEF ved Tore Knudsen arbeider med å få forbedret dette.  
Vi har igjen vært i kontakt med Statens Vegvesen sin prosjektleder for arbeidene i Geiteryggtunnelen, Tore Braaten. Han har besvart våre henvendelser på en profesjonell og informativ måte. Han skriver bl.a.: 
""
.........

Nåværende vegmelding er utformet ut fra den ferdigdato som gjelder for kontrakten med Kruse-Smith AS på bergarbeider m.v. . Slik vegmeldingene fungerer, blir det for komplisert å oversette alle fremdriftsforutsetninger til korte meldinger. Vegmeldingene vil bli oppdatert i takt med fremdrift.

Så snart arbeidet med reetablering av sikkerhetsutstyret i tunnelen er på plass vil ordningen med vaktbil bli avviklet, og nattestengingen i helgene bli opphevet. Dvs. at vi er tilbake på den forutsetningen som vi har lagt til grunn for det arbeidet som nå pågår.  Vi skal ha byggemøte 21/1 og håper at vi får større klarhet mht. denne fremdriften da.

Det er ikke aktuelt å ha noe annet regime omkring påske enn det vi tidligere har signalisert, tunnelen vil være døgnåpen i perioden 14/4 – 22/4. 

Hensikten med rehabiliteringsarbeidet i Geiteryggtunnelen er jo å gjøre den til en bedre og tryggere tunnelen enn hva den er nå. Tunnelen, som er Nord-Europas høyest beliggende vegtunnel,  ble åpnet 1973 – og sist rehabilitert i 1991/92 , dvs. for 22 år siden. Tekniske rom og el-inntak er fra 1985. Før den tid hadde den ikke tekniske installasjoner av noe slag. Tunnelen er derfor forlengst «moden» for den jobben vi nå gjør. Når utskifting og oppgradering av elektro- og sikkerhetsutstyr er ferdig våren 2015, vil Geiteryggtunnelen være ferdig utbedret i denne omgang.

Tiltakene vil også bidra positivt til å bedre vinterforholdene for trafikantene  siden tunnelen i betydelig grad brukes ifm. kolonnekjøring og med behov for bedre snumuligheter for brøyteutstyr.

""

Dette er altså siste oppdaterte informasjon vi har om prosjekt Geiteryggtunnel.

Vi arbeider selvfølgelig for å få forbedret regulariteten på hele FV 50. Vi har derfor også samtaler med ordfører Kjøl i Hol kommune og med Buskerud fylkeskommune for å få kunnskap om hvilke strategier de har i den forbindelse.

Ordfører Kjøl bekreftet i samarbeidsmøtet vi hadde i februar 2013 at for Hol kommune er god vinteråpen FV 50 meget viktig.
Sogn og Fjordane fylkeskommune synes derimot ikke å være positive til å holde god regularitet om vinteren på FV 50.
Såvidt vi kan vurdere, vil den beste måten å oppnå det vi ønsker være å få overført ansvaret for hele FV 50 til Buskerud.
Vi gjør det vi kan for å bidra til at så skjer.
 
Det hver enkelt av oss kan gjøre er å benytte FV 50 så ofte som overhodet mulig, og for de som ikke er medlemmer i Myrland hytteeierforening å melde seg inn omgående. Jo flere vi er jo sterkere stemme har vi!
Bruk KONTAKT fanen, send mail og meld deg inn.