Frivillig løypeavgift - en orientering

Styret i Myrland Hytteeierforening sendte primo april ut en oppfordring til fortsatt innbetaling av frivillig løypeavgift til Hallingskarvet Skiparadis.

Reaksjonene på dette har vært mange  – spesielt da det råder full forvirring om hvordan den nyinnførte eiendomsskatten (fra 2016) innvirker på finansieringen av skiløypene i de ulike løypeområdene i Hol kommune. 

På vårt årsmøtet i 2015 gav daværende ordfører Tony Kjøl en overfladisk orientering om innføring av eiendomsskatt i Hol kommune fra 2016. Man kunne da få inntrykk av at 40% av de nye skatteinntektene skulle tilføres budsjettet for ”Stier og skiløyper” som friske midler. Med inntekter på ca. 18 mill. fra eiendomsskatten kun man altså tro at nevnte budsjett økes med 7,2 mill i tillegg til det som kommunen tidligere år har brukt på stier og skiløyper. 

På vårt siste årsmøte i påsken 2016 ”realitetsorienterer” ordfører Petter Rukke forsamlingen. 1) ”40%-en skulle aldri ha vært brukt”. 2) Hol kommune budsjetterer i 2016 med kr 7,5mill til stier og skiløyper og dette beløpet vil de kommende årene ikke bli øket.

7,5 mill. ligger jo nær 40% av 18 mill, men det er altså IKKE snakk 7,5 mill. friske midler. 

Ad Skiløypebidrag ( ref. Radio Hallingdal 050615, Hallingdølen 190815 og Ola Hassel, Hol kommune, personlig meddelelse aug. 2015) 2016:

Geilo løypeområde skal driftes for kr 2,6 mill. (mot 2,5 mill. året før).

De øvrige løypeområdene skal driftes for til sammen 2,4 mill (mot 1,1mill året før).

Dvs. en økning i skiløypebidrag på 1,4 mill. fra 2016. 

Ad Hallingskarvet Skiparadis

I de kommunale sakspapirer (Arkivsak-dok. 15/00136-6) framgår det følgende:

"Kommunens øvrige 8 løypeområder (ex. Geilo): På bakgrunn av mange ulike variabler i den praktiske driften av løypeområdene er det utfordrende å finne treffsikre tilskuddsmodeller. Administrasjonen vil skissere to ulike alternativer ved oppjustering av tilskuddsnivået for de andre åtte løypeområdene.

Regnskap 2014: Regnskapene for løypeområdene er ulike når det gjelder både utforming og innhold. Nedenfor følger et sammendrag av regnskapene for 2014 for de ulike områdene:

Sudndalen /Hallingskarvet skiparadis (gjelder regnskap 2013/14)

Inntekter                    Utgifter                       Resultat

Kr. 540.140,-              Kr. 654.482,-              Kr. - 114.342,-

Kostnader til løypekjøring (lønn + leie + diesel) dekkes ikke av inntekter. Tilskudd fra private utgjør 42 % av inntektene. Øvrige kostander utgjør 5,7 % av kostandene. Underskuddet er på kr. 114.342,-  "

Hallingskarvet Skiparadis hadde ikke levert regnskap 2014/15 i tide (årsak ukjent for undertegnede), slik at tallene for sesongen 2013/14 ble lagt til grunn i saksgangen. Dette var uheldig da utgiftene 2013/14 var basert på timelønn på kr 150,-/t til løypekjørerne og lavere dieselpris enn i 2014/15 mm.

I 2013/14 var det kommunale bidraget kr. 313.000,- og summen av Frivillig løypeavgift og tilskudd fra private næringsdrivende/turistbedrifter kr. 227.000,-

Går man 10-12 år tilbake var der 9 turistbedrifter som bidro med ca. kr.  150.000,- i private bidrag til skiløypeprep. Som kjent ligger flere av disse turistbedriftene i dag ute for salg og næringslivet i dalen kan omtales som ”vaklende”.  De siste årene har 3-4 bedrifter betalt private bidrag og pr 010416 er det for inneværende sesong bare innbetalt innbetalt kr  6000,- ( én bedrift)…. Man håper på en eller to til…

I 2015/16 er det kommunale bidraget øket til kr. 589.000,- Primo april 2016 var det innbetalt ca. kr 100.000,- i frivillig løype avgift.

Timelønnen til løypekjørerne er de siste 2 sesonger øket fra kr 150,-/t ( 2013/14) via kr 170,- (2014/15) til kr. 200,- (2015/16). Løypekjørerne i vårt område får fortsatt dårligst betalt  i Hol kommune (250kr/t på Geilo) og de får ingen ekstra kompensasjon for kjøring i helger og høytid. Over tid er dette uakseptabelt! Nye løypemaskinkjørere står ikke i kø for å jobbe helg og høytid i Sudndalen og på Myrland.

HVORFOR FRIVILLIG LØYPEAVGIFT? HVOR MYE ”SKAL” MAN BETALE?

Hytteeierforeningen er i flere e-poster oppfordret til å komme med en anbefaling om hvor mye den enkelte familie skal betale. I følge tilsendt giro fra Hallingskarvet Skiparadis er det antydet kr 1.300,- / år (tilsvarende 2 voksne og 2 barn én dag i Hallingskarvet Skisenter). Vi kan stille oss bak en slik anbefaling – alternativt kan vi oppfordre hver familie til å betale 50% av det man betalte før innføring av eiendomsskatten.

Våre innbetalinger skal bidra til å kompensere økte driftsutgifter til bl.a. diesel og sikre anstendig timelønn til våre dyktige løypekjørere. I tillegg ser det ut til av våre bidrag også må være med på å kompensere lavere innbetaling fra turistbedriftene i dalen.

Ved fortsatt driftsunderskudd, må kvaliteten og regulariteten på skiløypeprepareringen reduseres….

INNBETALINGEN ER FRIVILLIG, MEN VÅR OPPFORDRING STÅR VED LAG.

Hallingskarvet Skiparadis,  konto 2333 22 61053.

 

260416, Myrland Hytteeierforening

Torgeir Bjerknes, leder